Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hôi đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Căn Cứ Thông báo số: 12/TB-TTR Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hôi đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Chi tiết thông báo:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2016. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ […]

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được xây dựng trên cơ sở: – Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; – Điều lệ […]