Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

BIA DAI HOI DONG CO DONG 2016 (1)

(Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết)

 1. Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

3. Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 16 /3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

4. Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 7/4/2016 “Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016”

5. Báo cáo số 33/BC-BKS ngày 21/3/2016 “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016”

6. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/4/2016 “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cán thép Thái Trung’các khoản được sửa đổi và bổ sung.

7.  Quyết định số 42/QĐ – HĐQT ngày 15/4/2016 về việc ban hành “Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016”

8. Mẫu đơn đề cử và ứng cử vào Ủy viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

9. Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 15/4/2016 “Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế một ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018” và  Sơ yếu lý lịch của Ông Phạm Thế Dũng

10. Tờ trình số: 46/TTr – HĐQT Ngày 22/4/2016 “Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế một ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018” và  Sơ yếu lý lịch của Ông Bùi Mạnh Hùng

11. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 21/3/2016 về việc thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 01/01/2015 đến 31/12/2015 của Công ty

12. Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 07/4/2016 về việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

13. Tờ trình số 29/TTr-TTRngày 21/3/2016 về phân phối lợi nhuận năm 2015;

14. Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 24/3/2016 về mức lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2016.

15. Tờ trình số 26/TTr-TTR ngày 21/3/2016 về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM)

16. Tờ trình số 32/TTr-TTR ngày 21/3/2016 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

17.  Tờ trình số 30/TTr- TTR ngày 21/3/2016 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

18. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

19. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.