Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Thái Nguyên, Ngày 16 tháng 04 năm 2018