[Thông báo] Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Căn cứ nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 03/09/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc giải thể cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thép TTR.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái trung xin công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Chi tiết như sau: