Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin bất thuờng về việc th ông báo doanh nghiệp kiểm tóan đã ký hợp đồng kiểm tóan báo cáo tài chính năm 2017

Chi tiết công bố:

 

Thái Nguyên, Ngày 07 tháng 06 năm 2017