Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi:

– Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước.

– Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Công bố thông tin bất thường về việc Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Chi tiết thông báo:

Thái Nguyên, Ngày 29 tháng 06 năm 2018