Thông báo thay đổi đăng ký thông tin doanh nghiệp

Căn cứ biên bản số 81/BB-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Căn cứ nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Căn cứ quyết định số 83/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Ân Văn Tám.

Căn cứ quyết định số 84/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tuấn.

Căn cứ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp Cổ phần như sau: