[Thông báo] Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Căn cứ Dánh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2016 để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty “ Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ” với các nội dung chi tiết như sau:

1.Thời gian: Dự kiến 7h30, thứ tư ngày 20/4/2016.

2.Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ( Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3.Thành phần:

  1. a) Các quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2016 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
  2. b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

– Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

– Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

– Thông qua các tờ trình:

  + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

  + Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015.

  + Tờ trình về mức lương cho viên chức quản lý Công ty và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2016.

  + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính năm 2016 của Công ty.

  + Tờ trình Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh và báo cáo quyết toán dự án nhà máy Cán thép 500.000 tấn /năm.

  + Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

  + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

  + Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

5. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

    Quý cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung điện thoại 0280 383 4575, fax 0280 373 5716 thời gian đăng ký đến 16h30 ngày 4/4/2016.

   Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự Đại hội có thể tải từ website www.ttr.com.vn

   Các tài liệu liên quan đến nội dung của Đại hội sẽ được đăng tải trên website www.ttr.com.vn kể từ ngày 05/4/2016.

   Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký trứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

6. Các mẫu biểu dùng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Mẫu Giấy UQ của cá nhân dự ĐHĐCĐ 2016

Mẫu giấy UQ của nhóm cổ đông dự ĐHĐCĐ 2016

Mẫu giấy UQ của tổ chúc dự ĐHĐCĐ 2016

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHDCĐ 2016 của TỔ CHỨC

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2016 của CÁ NHÂN

Mẫu Phiếu tham gia ý kiến với ĐHĐCĐ 2016 của CÁ NHÂN

Mẫu phiếu tham gia ý kiến với ĐHĐCĐ 2016 của TỔ CHỨC

Chi tiết thông báo:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với ông Trần Văn Hùng – Thư ký Công ty (Điện thoại 0912111812)