Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường chứng khoán chưa niêm yết UPCOM

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường chứng khoán chưa niêm yết UPCOM

Chi tiết thông báo: