Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS

Căn cứ thông báo số 1478/TB-VSD ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch UPCOM

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2017