Thông báo về việc cơ cấu tổ chức, miễn nhiệm Thư ký Công ty, chỉ định Thư ký Công ty thay thế

Căn cứ Nghị quyết số: 68/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2016 về việc cơ cấu tổ chức, miễn nhiệm Thư ký Công ty, chỉ định Thư ký Công ty thay thế.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung thông báo: