Thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021: