Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: