Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua ngày 27/08/2008 và đã sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016.

Căn cứ vào “Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty” ban hành kèm theo quyết định số: 87/QĐ-TTR ngày 25/07/2013 của Hội đồng Quản Trị.

Căn cứ vào nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản Trị ngày 04 tháng 05 năm 2016.

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin thông báo về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Chi tiết thông báo: