Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: