Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  như sau:

 

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2017