Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau: