Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: