Thư mời họp và tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cán thép Thái Trung năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng kính gửi Quý cổ đông Công ty Thư mời họp và tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cán thép Thái Trung năm 2022: