Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023:

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, nội dung như sau:

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi tới Quý cổ đông thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung báo cáo tài chính năm 2022, kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021, nội dung như sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: