Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:  

Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố: Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính năm 2020:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Điều chỉnh báo cáo tái chính năm 2020:

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020; Điều chỉnh báo cáo tái chính năm 2020:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2021:

Công bố thông tin bất thường: Về việc Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin bất thường: Về việc Công ty nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự: chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đối với Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 và giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý III năm 2021 so với kết quả cùng kỳ năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý III năm 2021 cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021 và giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2021 so với cùng kỳ […]