Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022:

Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung giải trình Báo cáo tài chính bán nên năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với kết quả cùng kỳ năm 2022, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên, kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023, cụ thể như sau:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Cty CP Cán thép Thái Trung trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

Giải trình bổ sung kết quả lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2023 bị lỗ

Công ty CP Cán thép Thái Trung xin giải trình bổ sung kết quả lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2023 bị lỗ, cụ thể như sau:

Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022:

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023:

Báo cáo và giải trình giá cổ phiếu TTS tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ 22 – 28/06/2003)

Công ty CP Cán thép Thái Trung xin báo cáo và giải trình giá cổ phiếu TTS tăng trần 5 phiên liên tiếp (từ ngày 22 đến 28/06/2003), nội dung cụ thể như sau:

Thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trong thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023: