Báo cáo tài chính năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung báo cáo tài chính năm 2022, kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với năm 2021, nội dung như sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

CBTT Báo cáo tài chính Qúy 4 năm2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung công bố Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể như sau:

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính bán niên 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021; CBTT điều chỉnh hồi tố BCTC 6 tháng đầu năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021; Công bố thông tin điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm […]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022, nội dung như sau: