Công bố thông tin Báo cáo tài chính và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023:

Công bố thông tin bất thường: Bản án của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên có liên quan đến Công ty.

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin bất thường: Bản án số 03/2024/KDTM-ST ngàỵ 25/03/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa:

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau: PHẦN 1: PHẦN 2:

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2023, kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024:

Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022:

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau: