[Tờ trình] Về việc cơ cấu tổ chức Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Điều 10 Nghị quyết số 47/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung về việc chấp thuận tờ trình số 37/TTr-TTR-HĐQT ngày 7/4/2016 về mức tiền lương cho viên chức quản lý Công ty và thù lao cho các thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-GTTN ngày 11/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc chấp thuận chủ trương về việc tổ chức quản lý đối với Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung;

Để đảm bảo công tác quản trị Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, điều kiện thực tế hiện tại của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung là một Công ty đại chúng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cán thép Thái Trung báo cáo và đề nghị Quý Cổ đông xem xét chấp thuận cơ cấu Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức Ban Tổng Giám đốc TTR gồm Tổng Giám đốc Công ty và 3 phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/5/2016:

– 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

– 01 Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách thiết bị.

– 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách công nghệ sản xuất.

– 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Kinh doanh – Đời sống xã hội.

2. Về tiền lương của Ban Tổng Giám đốc: Bổ sung thêm lương của 01 phó Tổng Giám đốc với mức lương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 07/04/2016 là 16.000.000 đ/ người/ tháng kể từ ngày 01/5/2016.

Xin trân trọng Cảm ơn!

Chi tiết: 

Tải về phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Cán thép Thái Trung tại đây.