CBTT Báo cáo tài chính Qúy 4 năm2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Công ty CP Cán thép Thái Trung công bố Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2022; Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể như sau: