Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022: