Thông báo thay đổi nhân sự Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự, chức danh Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 và những tài liệu có liên quan kèm theo: