Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  như sau:   Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ Biên bản số 108/BB-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Nghị Quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị […]