[CBTT] Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 -2023.

Chi tiết biên bản như sau:

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018