Thông báo Doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo Doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022: