Thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:    

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP Cán thép Thái Trung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty:    

Bản cung cấp thông tin nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Bản cung cấp thông tin nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự, bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cán thép Thái Trung diễn ra vào ngày 25/05/2020 và thành công tốt đẹp, Công ty trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cán thép Thái Trung diễn ra vào ngày 25/05/2020 và thành công tốt đẹp, Công ty trân trọng công bố Biên bản Đại hội:

Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty:

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: