Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý IV năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019:

Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019. Chi tiết báo cáo:

Giải trình chênh lệch KQSXKD 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính bán niên năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết báo cáo:  

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II/ 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết báo cáo:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019:

Công bố thông tin bất thường: V/v Thông báo Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2019

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2019, chi tiết như sau: