Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch, mua bán vật tư, vật liệu phục vụ sản xuất năm 2020 với Cty CP Gang Thép Thái Nguyên

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố nội dung Nghị quyết:

Công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019. Chi tiết báo cáo:

Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý IV năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019:

Giải trình chênh lệch KQSXKD Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019. Chi tiết báo cáo:

Giải trình chênh lệch KQSXKD 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính bán niên năm 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết báo cáo:  

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau: