Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II/ 2019 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019. Chi tiết báo cáo:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019:

Công bố thông tin bất thường: V/v Thông báo Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2019

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2019, chi tiết như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 […]

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay ngày 26/4/2019 vào hồi 8h30′, tại Hội trường Công ty CP Cán thép Thái Trung, địa chỉ: Tổ 21 – Phường Cam Giá – TP Thái Nguyên, Công ty CP Cán thép Thái Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty trân trọng công bố Biên bản […]

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Chi tiết giải trình như sau:

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng kính gửi Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: