Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cán thép Thái Trung diễn ra vào ngày 25/05/2020 và thành công tốt đẹp, Công ty trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cán thép Thái Trung diễn ra vào ngày 25/05/2020 và thành công tốt đẹp, Công ty trân trọng công bố Biên bản Đại hội:

Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty:

Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Công bố thông tin bất thường: Về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Chi tiết giải trình như sau:

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng gửi báo cáo tài chính Quý I năm 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020. Chi tiết báo cáo:    

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: