Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020. Chi tiết báo cáo:

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính Quý II/ 2020 cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/6/2020. Chi tiết báo cáo:

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Chi tiết giải trình như sau:

Công bố thông tin: Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020:  

Thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:    

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty CP Cán thép Thái Trung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty:    

Bản cung cấp thông tin nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng công bố Bản cung cấp thông tin nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự, bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công ty CP Cán thép Thái Trung trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: