Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được xây dựng trên cơ sở: – Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; – Điều lệ […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Căn cứ công văn số 504/UBCK-QLPH về việc chấp thuận công ty đại chúng đối với Công ty CP Cán thép Thái Trung ngày 02/02/2015. Căn cứ quy chế đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Hội đồng quản trị Công […]

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng Công ty

Căn cứ Biên bản số 108/BB-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Nghị Quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo thay đổi đăng ký thông tin doanh nghiệp

Căn cứ biên bản số 81/BB-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Căn cứ quyết định số 83/NQ-HĐQT ngày 24/4/2015 của Hội đồng quản trị […]

Thông báo về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Căn cứ biên bản họp số 01/BB-BKS về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát. Công ty cổ phần cán thép Thái Trung xin Công bố thông tin về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 kể từ ngày 08/05/2015. Chi tiết thông báo: Đây là một tài liệu Microsoft […]

Công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2018 và người phụ trách thông tin

Căn cứ Công văn số: 57/CV-TTR ngày 24 tháng 04 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thông tin bất thường về thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013 – 2018 và người phụ trách thông tin. Chi tiết: 

Công bố thông tin bất thường về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

Căn cứ Công văn số: 56/CV-TTR ngày 24 tháng 04 năm 2015. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố thông tin bất thường về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Chi tiết: