Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 (đã được soát xét). Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 08 năm 2018

Giải trình chênh lệch KQ SXKD quý II/2018 so với cùng kỳ năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018 so với cùng kỳ năm 2017. Chi tiết giải trình như sau: Thái Nguyên, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Báo cáo tài chính Quí II/2018

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính quí II/ 2018 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018. Chi tiết báo cáo: Thái Nguyên, Ngày 18 tháng 07 năm 2018

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: – Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước. – Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Công bố thông tin bất thường về việc Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết thông báo: Thái […]

CBTT danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018 Chi tiết như sau: Thái Nguyên, ngày 05 tháng 06 năm 2018

[CBTT] Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. – Sở giao dịch chứng khoán Nội . Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin cung cấp thông tin người nội bộ mới. Chi tiết bản cung cấp thông tin người nội bộ mới như sau: Thái nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018

[CBTT] Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 -2023. Chi tiết nghị quyết như sau: Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018

[CBTT] Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2018 -2023. Chi tiết biên bản như sau: Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung công bố điều lệ tổ chức và hoạt động. Chi tiết điều lệ như sau: Tải về chi tiết tại đây Thái Nguyên, ngày 17 tháng 05 năm 2018