Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 25/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ. Chi tiết công bố như sau: Thái Nguyên, Ngày 26 […]

Giải trình về việc chênh lệch KQ SXKD 9 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Căn cứ báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 và báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016, Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Kết Quả SXKD 9 tháng năm 2017 so với 9 tháng năm […]

Công bố thông tin bất thường về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi công bố thông tin bất thường về vụ án số: 05/2017/KDTM-PT ngày 29/06/2017 về việc tranh chấp Hợp đồng dịch vụ Chi tiết bản án: Thái Nguyên, Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cái tài chính bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét). Chi tiết báo cáo tài chính: Thái Nguyên, Ngày 28/07/2017

Giải trình chênh lệch KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 so với 6 tháng đầu năm 2016. Chi tiết giải trình như sau: Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Báo cáo tài chính Quí II/2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin gửi báo cáo tài chính quí II/ 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017. Chi tiết báo cáo: Thái Nguyên, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin công bố thông tin bất thuờng về việc th ông báo doanh nghiệp kiểm tóan đã ký hợp đồng kiểm tóan báo cáo tài chính năm 2017 Chi tiết công bố:   Thái Nguyên, Ngày 07 tháng 06 năm 2017

Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS

Căn cứ thông báo số 1478/TB-VSD ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TTS từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường […]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cán thép Thái Trung

Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Cán thép Thái Trung vào giao dịch trên thị trường UPCOM với những nội dung sau: Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2017