Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ Đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung

Căn cứ Biên bản số: 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32/TTr-TTR về việc cơ cấu tổ chức ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung ra nghị […]

Đăng ký tham dự “Hội nghị nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết”

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đăng ký cán bộ tham dự “Hội thảo nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiếm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết” do sở GDCK Hà Nội phối hợp với UBCKNN, Vụ chế độ kế toán Bộ Tài Chính tổ chức ngày 09/06/2016 như […]

Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung đã được Đại hội đồng Cổ đông sáng lập thông qua ngày 27/08/2008 và đã sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016. Căn cứ vào “Quy chế […]

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2016. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty Cổ […]

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung; Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm […]

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết biên bản đại hội đồng cổ đông […]

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung kính gửi tài liệu đến các quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung. (Ấn vào từng danh mục để xem chi tiết)  1. Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công […]

Báo cáo tài chính Quí I năm 2016

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung trân trọng công bố thông tin và báo cáo nội dung Báo cáo tài chính quí I năm 2016. Nội dung công bố gồm: – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; – Bảng cân đối kế toán; – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa […]

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung xin trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty “Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung” với các nội dung […]